Deklaracja dostępności

owiatowy Urząd Pracy w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony biuletynu Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu udostępnionej pod adresem: bip.pupwalcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych wyłączeń:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, 
  • brak zmiany kontrastu strony.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

W witrynie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internatowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Juszkiewicz, dotępny pod adresem rjuszkiewicz@walcz.pup.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 258 50 66 wew. 121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Wojska Polskiego.
 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Informacja o stanowisku do obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na wprost wejścia na salę obsługi, po prawej stronie. Informacja posiada oznaczenia kontrastowe, oraz wykonana jest za pomocą druku (napisów) powiększonego tesktu dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (sala obsługi) po prawej stronie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych jest tablica informacyjna znajdują się przy stanowisku obsługi. Tablica jest podświetlana, posiada ramki kontratowe oraz druk powiekszony. Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe. W budynku nie znajduje się winda.
 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy jest dostępna pochylnia dla wózków inwalickich, dodatkowo przy drzwiach znajduje się dzwonek do przywołania pracownika. Dzwonek znajduję się na wyskości umożliwiającej korzystanie przez osoby na wózkach.

W budynku na sali obsługi znajduje się specjalne stanowisko dla osób niepełosprawnych, wyposażone m.in:

  • biurko o długości 140 cm, wyskość biurka jest regulowana elektrycznie, zakres wyskości to od 65 cm do 140 cm.
  • ergonomiczne krzesło biurowe, posiadające regulację w każdej płaszczyznie.
  • komputer z 24 calowym ekranem dotykowym, zawierający niezbędne udogodnienia np. czytnik ekranu, program lupa, klawiatura ekranowa oraz zmiana kontrastu.
  • klawiaturę kontrastową oraz zawierającą nakładki brailla. Obie klawiatury posiadają duże i czytelne litery.
  • mysz z metalową obudową oraz mysz typu trackball.

Przy stanowisku do obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się pętla indukcyjna wraz z słuchawkami stereo.
 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na wewnętrznym parkingu urzędu dostępne jest jedno miejsce parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe posiada wymiary 3,6 x 6,0 m. jest oznaczone zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy jest można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszych kontakcie.