Sprawozdania finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r., poz. 1911) Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu publikuje sprawdzania finansowe sporządzone na ostatni dzień danego  roku kalendarzowego.

Załącznik Rozmiar Data wysłania
Bilans 549.74 KB 2022-12-13
Rachunek zysków i strat 567.62 KB 2022-12-13
Zestawienie zmian w funduszu 447.57 KB 2022-12-13
Informacja dodatkowa 1.35 MB 2022-12-13
Tabele do informacji dodatkowej 2.6 MB 2022-12-13