Informacja publiczna

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM

  1. Dane zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu  udostępnia się podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji.

  2. Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

  3. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.  z 2018 r.  poz. 29).

  4. Udostępnienie następuje w formie zgodnej z wnioskiem o ile środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu umożliwiają przekazanie w sposób o jaki wnioskował uprawniony. Jeżeli rejestr publiczny nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, Dyrektor PUP decyduje o innej formie udostępnienia.

  5. Wnioski można składać w formie pisemnej  w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu (I piętro, pokój nr 5) lub przesłac na adres Powiatowego Urzedu Pracy w Wałczu ul.Wojska Polskiego 41 78-600 Wałcz a takze w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP lub przesłać na adres e-mail sekretariat@walcz.pup.gov.pl . Wnioski przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

  6. Dane udostępnia się w formie papierowej lub elektronicznej. Dane w formie elektronicznej  udostępnia się  w formatach t.j.: .txt, .rtf , .pdf, .doc, .xls, Open Document,  które mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną po uperzednim spakowaniu pliku i opatrzeniu go hasłem przekazanym do nadawcy w odrębnym pliku. Ze względu na obowiązujące w Powiatowym Urzedzie Pracyw  Wałczu procedury bezpieczeństwa informacji nie ma możliowśći zapisania pliku na elektronicznym nośniku danych.  

  7. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane; odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych. Minimalnym zabezpieczeniem gwarantującym  bezpieczeństwo pozyskanych danych jest posidanie  komputera z programem antywirusowym z zaporą systemową.

Dz.U. z 2018 r. poz.29

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

 

z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanym dalej „rejestrem”, podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

 

§ 2.[Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze] 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom, o których mowa w § 1, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

 

2. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

 

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

 

2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

 

3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

 

4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

 

5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

 

6) wskazanie okresu udostępniania danych;

 

7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

 

8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

 

9) własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

 

3. W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

4. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia. Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

§ 3.[Sposób, zakres i termin udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze] 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

 

2. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

 

3. Podmiot prowadzący rejestr informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze oraz o formacie, w którym dane są udostępniane.

 

§ 4.[Obowiązki podmiotu, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze] 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

 

2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

 

§ 5.[Kierownik jednostki organizacyjnej gromadzącej dane w rejestrze] 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, lub osoba przez niego upoważniona.

 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze.

 

§ 6.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik Rozmiar Data wysłania
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 12.23 KB 2022-12-13